Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie

ul. Sambora 5A

83-130 Pelplin

Tel: (58) 536-18-41

Ochrona Danych Osobowych

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)


  • Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pelplinie, ul. Sambora  5a, 83-130 Pelplin.
  • za kontakt odpowiedzialny jest nasz Inspektor Ochrony Danych: Zygmunt Rzaniecki
    e-mail rzaniecki.odo@o2.pl
  • Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

       - przepisów prawa oświatowego,

       - wyrażonej  dobrowolnej zgody,

       - zawartej umowy.

  • Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia/wiek, dane adresowe, płeć, pesel, miejsce pracy rodziców, opinie i orzeczenia PPP.
  • Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  • Dbamy o to, aby Twoje dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Twoje Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym (archiwizowanie), a zgody dobrowolne do zakończenia obowiązku szkolnego.
  • Przysługuje Ci:

       a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

       b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

       c) prawo do usunięcia danych;

       d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

     e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

       f) prawo do przenoszenia danych;

      g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

       h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: rzaniecki.odo@o2.pl